Euphrasia officinalis

Euphrasia officinalis aka Eyebright